Tingvastbo byhistoria

Hur länge det funnits bebyggelse eller boende i Tingvastbo är naturligtvis svårt att klarlägga men vi vet att det funnits folk i området sedan stenåldern. Detta kan vi säga därför att det i åkerjorden runt byn har hittats stenyxor och flintyxor. De har troligen kommit i dagern under vårbruket när man gick med häst och harvade eller satt på en öppen traktor placerad så lågt att man såg jorden passera bara dryga metern bakom sig.

Det finns få gravfält eller andra lämningar registrerade i Tärna, men enligt källorna så har man konstaterat att det fanns en kolonisation från söder in till området tidigt. Att det finns få lämningar tror man delvis kan bero på att gravar har förstörts genom odlingen av marken under historisk tid. Men av fynden i jorden kan vi med god sannolikhet anta att det funnits bofasta runt Tingvastbo som använde sig av flintyxor.


Den första kända anteckning om Tärna dateras till 1314 då det omnämns som De Ternum i en förteckning över årliga beloppen av den s.k. sexårsgärden, vilken år 1314 och de följande fem åren utbetalades av ärkebiskopsbordet i Uppsala stift, till följd av påven Clemens V:s befallning vid kyrkomötet i Vienne.


I nedteckningar från 1538 som rör Simtuna härad återfinns Tärna med 20 jordeboksenheter uppräknade och Tingvastbo återfinns en gård noterad mellan 1538 till 1569 med ett skattehemman och en skatteutjord. Jordetalet anges  vara 1:5 (1 markland och 5 öresland). Ett markland var under medeltiden i Svealand ett mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen. För att få en uppfattning om värdet eller storleken på Tingvastbo  så värderades  Hovberga till 2:6 och Bärtbo till 0:6.


Tingvastbo bolby har under århundradenas lopp utvecklats eller, kanske rättare sagt, omdanats från en by med egna regler och en egen byordning där det reglerades hur och vad som fick göras inom byn och vilka sanktioner brott mot dessa medförde, till en by som är en del i ett samhälle som regleras med bestämmelser som utfärdas långt där ifrån, i Stockholm eller i Bryssel, för människor som till största delen har sin utkomst utanför byn.


Läs mer om gårdar och hus i Tingvastbo härFlintyxor och stenverktyg upphittade i åkrarna på Tingvastbo 1:3

Foto Hans Karlsson

Förklaring:

Bolby - by som omfattar de egentliga gårdarna där jord- ägarna bo; odalby, gammal by; motsatt: afgärdaby.

Bolby är gammal by, och afgärda by then, som å bolbys mark bygd är, och hafver sina ägor, inom hank och stör, af bolbyn. BB 19: 1 (Lag 1734).

Läs mer om den skvaltkvarn som en gång fanns i Tingvastbobäcken, läs om sänkning av bäcken och brobygge.  Klicka på bilden.

Geometrisk avritning 1652 av Tingwastebo skattegård

 T5:110-111 - Öffuer Tiurebo heredt. Tärna sochn. På länken nedan får man bläddra fram till sid 110-111

http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=T5:Framsida


A

Tingwastebo

skattegård


B

Vtsäde

17 tunnor


C

Vtsäde

16 tunnor


D

Engett

260 lass


E

Haga med skog

doger röja till eng


F

Engett

6 lass

Torp

G

Vtsäde

2 tunnor 15 lass höö

Torp

H

Vtsäde

5 tunnor


I

Engett

60 lass


K

Höö

15 lass


L

Höö

3 lass

Torp

M

Vtsäde

4 tunnor

Torp

N

Vtsäde

2 1/2 tunnpr

Torp

O

Vtsäde

2 1/2 tunnor


P

Engett

30 lass


Q

Engett

69 lass

boland

R

Vtsäde

1 3/4 tunnor

till

S

Vtsäde

3 3/4 tunnor

Tärna

T

Vtsäde

2 tunnor


V

Engett

70 lass